Víra

12.04.2016 23:19

Může dorůst amputovaná noha?

  Španělské město Calanda se v 17. století stalo místem, kde došlo k neuvěřitelné události. Mladému španělskému zemědělci, který utrpěl vážný úraz, museli lékaři amputovat nohu. Jinak by zemřel. Mladíkovi ale končetina dorostla během jediné noci. Mohlo jít v tomto případu o ojedinělý téměř...

—————

21.07.2014 17:16

Theosie - nauka o zbožštění člověka

  Pravoslavná teologie o zbožštění člověka Wacław Hryniewicz, 16.7. 2012 Zatímco v západní církvi, zvláště od 12. století, se rozvíjela teologie milosti, křesťanský Východ setrvával při učení řeckých otců o zbožštění (theosis) člověka. Toto učení představuje ústřední a nejcharakterističtější...

—————

14.03.2014 16:52

Dar jazyků

  Glosolálie v náboženských dějinách V náboženských dějinách lidstva se od nepaměti vyskytuje fenomén tzv. glosolálie (česky "mluvení jazyky", z řec. glossa jazyk, lalein - mluvit). Jedná se o verbální projev, kdy dotyčný mluví nebo i zpívá v jemu nesrozumitelných...

—————

10.03.2014 16:59

Je možné přijít o spasení?

  Úvaha na aktuální téma V současné době je možné po celém světě pozorovat mezi evangelikály nárůst učení o „nemožnosti už nikdy přijít o své spasení“. Toto učení stojí obvykle na izolovaném verši, že není možné vytrhnout křesťana z Kristových rukou, spolu s konstrukcí,...

—————

22.06.2012 18:33

Olověné kodexy z Jordánska

  Přelomový objev má být před časem učiněn na území Jordánska. Jsou zde nalezeny artefakty, které prý pocházejí z doby Ježíše Krista! 70 olověných knih, řada z nich zcela zapečetěných, obsahuje neznámé nápisy. Někteří badatelé věří, že mohou přinést nové informace o temném období po ukřižování...

—————

13.06.2009 11:42

Naše spása

  1 Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Pánova? 2 Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země, neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. 3 Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolestí, zkoušený nemocemi,...

—————

13.06.2009 11:35

Vzkříšení ženy z Etiopie

  Ježíš Kristus:   Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít... (J 11,25)    

—————

13.06.2009 11:07

V imbecilním vesmíru bych nemohl žít

  Pro mě život je Kristus a smrt ziskem. Avšak kdybych tady žil dál, mohl bych ještě s užitkem pracovat. A proto nevím, co bych měl volit. Přitahuje mě totiž obojí: mám touhu zemřít a být s Kristem - a to je věc mnohem, mnohem lepší; ale pro vás je zase nutnější, abych zůstal ještě na živu....

—————

11.06.2009 11:27

Víte, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých?

  David Novák "Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem, ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. Poté se ukázal více než pěti stům bratří najednou; většina z nich je posud naživu… … A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a...

—————

09.06.2009 17:34

Existuje peklo?

  Existuje místo, kde šlehají plameny a kde se navěky smaží hříšníci? Pokud ne, co Bible míní tímto výrazem? Zapuzení od Boha? Naprostý zánik? V zásadě mezi křesťany existují čtyři hlavní pojetí pekla (jeho charakteru i trvání). Jsou to: - doslovné pojetí - metaforické pojetí - očistcové...

—————

09.06.2009 13:46

Vatikán a mimozemšťané

  Mimozemšťané jsou podle Vatikánu bratry křesťanů (Foto: Koláž Šimon LN) 20. května 2008 | 11:27 Sbratření mimozemšťanů a katolíků může být podle hlavního vatikánského astronoma Josého Funese celkem logickým vyústěním dosavadního vývoje vesmíru. V rozhovoru pro oficiální věstník...

—————

09.06.2009 13:37

Genetika a víra

  V roce 1874 zjistilo vedení věznice v New Yorku, že ve stejnou dobu se ocitlo v tomto vězení šest členů jedné rodiny. Následný průzkum mnoha generací této defektní rodiny odhalil smutnou pravdu: V roce 1720 si vzal jistý nezaměstnaný alkoholik naneštěstí ženu „stejných kvalit.“ Zplodili 6...

—————

09.06.2009 13:32

Pouhou vírou?

  2,8 Milostí tedy jste spaseni skrze víru. 2,9 Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. 2,10 Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. (Efezským) Bez víry...

—————

01.06.2009 16:29

Chléb náš vezdejší

  Rabínský výrok: "Kdo má dnes co jíst, ale stará se, co bude jíst zítra, je malověrný ."   Také se v modlitbě Páně modlíte - chléb náš vezdejší (denní, každodenní) dej nám dnes? Bohužel jde o nesprávný překlad řeckého slova "epiúsion". Vždyť proč by nám Pán ukládal, abychom si...

—————

01.06.2009 16:26

Jak se narodit shůry

  Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: "Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním." Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo...

—————

27.05.2009 16:19

Blazí chudí duchem

  Blazí chudí duchem, neboť jejich je království Nebes (Mat.5,3) Podívejme se blíže na řecké slovo, které je zde překládané jako "chudí". Jde o slovo "PTÓCHOI". Jaký význam má? Jde snad o lidi méně chápavé, nedovtipné, či dokonce slabomyslné?  "Řecké slovo PTÓCHOS má docela...

—————

27.05.2009 16:14

Co vlastně znamená slovo víra?

  České slovo víra pochází ze slovanského viera a má společný indoevropský kořen s latinským verus (pravý). Víra je tedy pravost, pravda. Není přesným překladem řeckého slova "pistis", které je věrným přeložením hebrejského výrazu "emuna", znamenajícího JISTOTU, záruku, spolehnutí. Tím se...

—————

—————