Jak se narodit shůry

01.06.2009 16:26

 

Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady.
Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: "Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním."
Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo shůry, nemůže spatřit království Boží."
(Jan 3)

Řecké slovo "anóthen" se dá přeložit jednak "znovu", jednak "shůry". Volím druhou možnost, neboť zde jde o narození z Boha, který JE v Nebesích.

Farizeus nechápe...

Nikodém se ho otázal: "Jak se to může stát?"

Ježíš mu vysvětluje:

Nikdo nevstoupil na Nebesa, leč ten, který sestoupil z Nebes, Syn člověka.
Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka,
aby každý, kdo do Něho jistotí, měl život věčný.

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo do Něho jistotí, nebyl zatracen, ale měl život věčný.
Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.
Kdo do Něho jistotí, není souzen. Kdo nejistotí, již je odsouzen, neboť nezjistotil do Jména jednorozeného Syna Božího. 

Skrze víru (přesněji "jistotu" - pistis), se člověk znovuzrodí, obrodí! Zrodí se už ale shůry, z Boha...

Těm pak, kteří ho přijali a jistotí do Jeho Jména, dal moc stát se Božími dětmi.
Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha. (Jan 1)

Řekněte nahlas, s veškerou vážností (můžete přitom zavřít oči, abyste nebyli zbytečně rozptylováni):

 

JEŽÍŠI KRISTE, SYNU JEDINÉHO PRAVÉHO BOHA, PŘIJÍMÁM TĚ! TY JSI MŮJ ZACHRÁNCE! AMEN.

 

Všechny vaše hříchy budou odpuštěny!

Skutky 10,43:

Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro Jeho Jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo do Něho jistotí.

 

Buďte si JISTI, že jej Bůh opravdu vzkřísil (třetího dne) z mrtvých:

 

Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem
a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem,
ukázal se Petrovi, potom Dvanácti.
 Poté se ukázal více než pěti stům bratří najednou; většina z nich je posud naživu, někteří však již zesnuli.
 Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům. (1. Korintským 15)

 

Římanům 10,9:

Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a zjistotíš-li (tj. nabydeš-li jistoty, spolehneš-li se) ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn!

Amen. Bůh ti žehnej...

 

—————

Zpět