Pouhou vírou?

09.06.2009 13:32

 

2,8 Milostí tedy jste spaseni skrze víru.
2,9 Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.
2,10 Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. (Efezským)

Bez víry to tedy rozhodně nejde. Pistis (jistota, důvěra, spolehnutí), překládaná jako víra, je nezbytným předpokladem.

11,6 Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest, a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. (Hebreům)

1. Janova 5,13
Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život.

Věříme-li, máme věčný život. To ovšem neznamená, že o něj nemůžeme přijít. Stačí k záchraně pouhá víra? Co o tom říká Písmo?

1,3 Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy.
1,4 Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli zhoubě, do níž svět žene jeho zvrácená touha.
1,5 Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání,
1,6 k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti vytrvalost, k vytrvalosti zbožnost,
1,7 ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku.
1,8 Máte-li tyto vlastnosti a rozhojňují-li se ve vás, nezůstanete v poznání našeho Pána Ježíše Krista nečinní a bez ovoce.
1,9 Komu však scházejí, je slepý, krátkozraký a zapomněl na to, že byl očištěn od svých starých hříchů.
1,10 Proto se, bratři, tím více snažte upevňovat své povolání a vyvolení. Budete-li to činit, nikdy neklopýtnete.
1,11 Tak se vám široce otevře přístup do věčného království našeho Pána s Spasitele Ježíše Krista. (2. Petrův)

Jak vidíme, jen víra (pistis) nestačí. Apoštol Petr mluví o dalších sedmi nezbytnostech, potřebných ke vstupu do Božího království. Na prvním místě jmenuje ctnost. Že máme být ctnostní, je jasné. To myslím není třeba nějak zvlášť rozebírat. Hned na druhém místě je řeč o poznání. Proč je poznání tak důležité? Protože víra bez poznání je slepá. A slepým hrozí pád do jámy (Mt. 15,14)...

Ozeáš 4,6
Můj lid zajde, protože odmítá poznání.

Izaiáš 27,11
Až jeho snítky uschnou a polámou se, přijdou ženy a spálí je. Ten lid nic nechápe; proto ten, který jej učinil, se nad ním neslituje, jeho Tvůrce se nad ním nesmiluje.

Poznání je velice důležité:

Izaiáš 5,13
Proto bude můj lid vystěhován, neboť nemá poznání. I nejváženější budou hladovět, jeho hlučící dav bude prahnout žízní.

Ozeáš 6,6
Chci milosrdenství, ne oběť, poznání Boha je nad zápaly.

Přísloví 1,7
Počátek poznání je bázeň před Pánem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci.

Přísloví 19,2
Bez poznání nemůže být nikdo dobrý, kdo je zbrklý, hřeší.

Ani horlivost pro Boha není nic platná, je-li bez správného poznání. Pavel říká o farizejích:

Římanům 10,2
Vždyť jim mohu dosvědčit, že jsou plni horlivosti pro Boha, jenže bez pravého poznání.

Farizeové nevešli (Mt 23,13). Ani my nevejdeme, nebude-li naše víra kompletní.

1. Tesalonickým 3,10
Ve dne v noci vroucně prosíme, abychom vás mohli spatřit a doplnit, čeho se nedostává vaší víře

Dej Bůh, aby naší víře opravdu nic nehybělo. Ani ctnost, ani poznání, ani zdrženlivost (Ga 5,22), ani vytrvalost - o té mluví sám Pán:

Lukáš 21,19
Svou vytrvalostí získejte své duše.

Matouš 24,13
Ale kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn.

Že musíme být rovněž zbožní, že musíme mít bratrskou náklonnost a hlavně lásku, je bez debat:

Galatským 5,6
Nebo v Kristu Ježíši ani obřízka nic neprospívá, ani neobřízka, ale víra skrze lásku dělající.

 Takže: Pouhou vírou? Určitě ne...

 Amen.

 

—————

Zpět