Vítejte na stránkách, které jsou věnované PRAVDĚ...

Jan 18,38 Pilát mu řekl:Co je pravda?“ Po těch slovech vyšel opět k Židům a řekl jim: „Já na něm žádnou vinu nenalézám.“


Pravda přitom stála přímo před ním, v osobě Ježíše Krista Nazaretského!

JEŽÍŠ KRISTUS:

Já jsem Cesta, i Pravda, a Život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne.

(J 14,6)

Amen amen, pravím vám, kdo věří ve mne, má věčný život.

(J 6,47)


Jan 1,10-13 Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali.Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho Jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha.


 NEBOŤ TAK BŮH MILOVAL SVĚT, ŽE DAL SVÉHO JEDNOROZENÉHO SYNA, ABY VEŠKERÝ V NĚJ VĚŘÍCÍ NEBYL ZATRACEN, ALE MĚL VĚČNÝ ŽIVOT.

(J 3,16)

 HLE, STOJÍM U DVEŘÍ A TLUČU. KDOKOLI BY USLYŠEL MŮJ HLAS A OTEVŘEL BY DVEŘE, VEJDU K NĚMU A BUDU S NÍM VEČEŘET, A ON SE MNOU.

(Zj 3,20)


 I ty můžeš mít věčný život! Můžeš zcela změnit svůj osud...