Google Chrome 666

13.07.2012 16:49

 

 

Rozhodně nepatřím k těm, kteří hledají satanské symboly ve všem, za každou cenu. Když se kupř. objevil názor, že v čárovém kódu UPC jsou skryty tři šestky, tak jsem se postavil proti, s poukázaním na tento (výborný!) rozbor:

https://www.orthodoxia.cz/zn_doby/barcode_cz.html

V čárovém kódu UPC nejsou žádné tři šestky.pdf

 

Rovněž tvrzení, že písmena www skrývají číslo 666, je nesmysl - v hebrejštině sice má písmeno w(aw) hodnotu 6, nikoli však v angličtině, odkud slova world wide web pocházejí! Pro názornost přidávám hebrejské znaky i s jejich číslicovou hodnotou:
 


Podíváme-li se ještě na řeckou alfabetu, jejíž písmena mají rovněž číselnou hodnotu (a kde jsou písmena uspořádaná trošku jinak) uvidíme, že v těchto systémech je rozhodující pořadí písmene:

Každý si tedy může snadno spočítat, jakou hodnotu by mělo písmeno w v anglické abecedě, kdybychom její znaky chtěli brát jako čísla:

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

W by mělo hodnotu 500. Číslo 666 by tudíž tvořila písmena fff, nikoli www.

 

Když jsem ale narazil na Facebooku na upozornění ohledně loga prohlížeče Google Chrome, nemohl jsem jinak, než souhlasit! Myslím, že v tomto případě je to zcela jasná provokace Googlu, zkouška, co všechno si věřící nechají líbit! O Ronaldu Reaganovi je známo, že se kdysi odmítl nastěhovat do domu s č. popisným 666. Já zas odmítám používat prohlížeč Google Chrome, protože jeho logem (označením) je číslo šelmy:

 

Zjevení Janovo, kap. 13:

11 Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak.
12 Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána.
13 A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem.
14 Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu.
15 Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou.
16 A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch,
17 aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.
18 To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.
 
Zjevení janovo, kap. 14.
8 Za ním letěl druhý anděl a volal: „Padl, padl veliký Babylón, který opojil všechny národy svým smilstvím a dal jim pít z poháru hněvu.“
9 Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: „Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku,
10 bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem.
11 A jeho muka neuhasnou na věky věků a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno.
12 Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“
 
 
Číslo jména Ježíš je (v řečtině) 888:
 
 

 

A toto číslo zvítězí nad číslem 666...

 

—————

Zpět