Peklo

27.05.2009 11:20

 

Mýtus anebo strašná skutečnost? A pokud existuje kde je? A hlavně jaké je. Je pravda, že Bible mluví o pekle více než o nebi? A pro koho je určeno? Je odtud cesta ven? A jak může milující Bůh poslat někoho do pekla? Jaká jsou v pekle muka? Cože, že jsou ještě horší než jsem si myslel? Pojďte s námi na exkurzi, která změní Váš život...

 

Mýtus či pravda

 

Je peklo dokonalý strašák, abychom byli hodní, a nebo je to místo, které vůbec nebylo určeno pro nás, ale my si sami zvolili, že tam půjdeme? A kdo tam vlastně půjde a proč? Sama Bible zmiňuje peklo ve Starém zákoně na 65 místech a hebrj. SHEOL překládá jako hrob 31x, jáma 3x a peklo 31x. Řecky GEENNA (čti Gehena) se v novém Zákoně vyskytuje 12x, z toho 9x je přeloženo jako peklo a 3x jako pekelný oheň.

Výraz HADES je v Novém zákoně použit 11x, 10x pro peklo a 1x jako hrob. Poslední řecké slovo vztahující se k peklu je TARTAROS, které je použito v celé Bibli pouze jednou v 2Pe 2:4.

Bible i sám Ježíš velice jasně zmiňují, že peklo je skutečné místo, a myslí se tím doslovné peklo. Varují nás před ním jako o místě odchodu a věčného utrpení Mt10:28, Sk2:27, 31, Mt23:33 Hadi, plemeno zmijí, jak uniknete pekelnému trestu? Snad nejvíce diskutovanou pasáží na téma pekla je příběh z Lukáše 16:23 Potom v pekle pozdvih očí svých, v mukách jsa, uzřel Abrahama zdaleka, a Lazara v lůnu jeho (Bible Kral.). Zde se nejedná o podobenství, neboť zde Ježíš používá konkrétní jména (Lazar, Abraham) a mluví o příběhu, který se skutečně stal. A pokud někdo bude trvat na svém, že se jedná čistě o podobenství a ne o skutečný příběh, ani to nic nezmění na doslovném výkladu pekla. Krom této pasáže je Bible plná zmínek a přímých i nepřímých odkazů na peklo. A pokud peklo není, Ježíš je lhář, Bible je nepravdivá a tedy dokonce i její autor – Bůh sám.

 

Oddělení v Pekle

Peklo existuje, a je míněno doslovně. Teď se však podívejme na to jaké je a jaké jsou jeho různé oddělení. Peklo SHEOL, totiž prošlo určitými změnami, aniž by se při tom nutně musel měnit Boží charakter – Bůh se totiž nemění. A peklo ještě další změny čekají. Bible o něm mluví následovně jako o různých odděleních:

 

SHEOL - hebrejský výraz SHEOL je místem, kam odcházejí duše zemřelých (tělo jde do hrobu, respektive do země, do hlíny, ale jen dočasně. Budeme o tom hovořit později). Znamená prosit, žádat a mluví o nenasytnosti (Přísl 30:15,16 a Pr 27:20 Podsvětí, říše zkázy, se nenasytí; nenasytí se ani oči člověka). Do pekla, ve Starozákonní době, vcházeli nejen bezbožní, ale i spravedliví. Viz. Žalm 30:3 (30:4 Kral.) Hospodine, vyvedl jsi z pekla duši mou, obživil jsi mne, abych s jinými nesstoupil do hrobu. Zde se nejedná o záchranu před věčným zatracením, ale o spásu od předčasné smrti, která by skončila v jedné části SHEOLU. Žalm 16:10 (Kral.) Nebo nenecháš duše mé v pekle, aniž dopustíš svatému svému viděti porušení. Zmiňuje slovo Svatý, mimochodem zde se jedná o prorocký Mesiášký žalm, tzn. že Kristus sám sestoupil do pekel. Verš z knihy Jób ukazuje, že peklo je skutečně pro hříšné: Job 24:19 Suchopár a žár pohlcuje sněhové vody a podsvětí (SHEOL) ty, kdo hřeší., Ps (9:17 Kral.) (9:18 ) Obráceni buďte bezbožníci do pekla, všickni národové, kteříž se zapomínají nad Bohem.

Do SHEOLU tedy po smrti vcházejí spravedliví i bezbožní, ale jsou i případy, kdy někteří sestoupili do SHEOLU zaživa (ve svém fyzickém těle). Nu 16:32 země otevřela svůj chřtán a pohltila je i jejich obydlí a všechny lidi, kteří byli s Kórachem, i všechen majetek. Nu 16:33 Sestoupili do podsvětí zaživa se vším, co bylo jejich, a země se nad nimi zavřela; zmizeli zprostředku shromáždění. Nu 26:10 Země otevřela svůj chřtán a pohltila je i Kóracha. Tehdy ta skupina zhynula a oheň pozřel dvě stě padesát mužů. Stali se výstražným znamením.

Co však myslíme tím, když tvrdíme, že do SHEOLU vcházejí spravedliví i bezbožní ? Není přeci peklo jen pro bezbožné a hříšné? Co tím míníme?

 

HADES – novozákonní řecké slovo HADES je místo, které je 10x z 11 případů překládáno jako peklo. Je složeninou dvou řeckých slov A+EIDO=ADES. Ve svém významu A (negace)+ EIDO (vidět, prohlédnou, poznat) znamená „neviditelný svět“ a nebo výstižněji „ti kteří neviděli, neprohlédli a nepoznali“. Jedná se o řecký ekvivalent k hebrejskému SHEOL.

 

PARADEISOS – toto řecké slovo perského původu v překladu znamenající ráj, královskou zahradu, je klíčem k otázce pekla. Je ve významové rovině s termínem Abrahamův klín. Lu 16:23 Potom v pekle (HADES) pozdvih očí svých, v mukách jsa, uzřel Abrahama zdaleka, a Lazara v lůnu jeho. Na tomto verši vidíme, že starozákonní peklo mělo dvě části. Součástí SHEOLu neboli HADu (HADES) bylo Abrahamovo lůno, neboli ráj. Peklo tak bylo rozděleno na dvě části. Lk 16:25 říká: Abraham řekl: 'Synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života, a Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní on se tu raduje, a ty trpíš, a nad to vše jest mezi námi a vámi velká propast, takže nikdo - i kdyby chtěl, nemůže přejít odtud k vám ani překročit od vás k nám.' Spravedliví tak vcházeli sice také do pekla SHEOLu, ale pouze do jedné jeho části ráje nebo-li Abrahamova lůna. Bezbožní pak do druhé části pekla SHEOLu. A ta velká propast, která je rozděluje se jmenuje hřích. Takové bylo rozdělení pekla až do doby ukřižování Krista, Jeho smrti a Jeho vzkříšení. O tom nám poví více následující verše. Ef 4: 8 (Kral.) Protož dí: Vstoupiv na výsost (nanebevstoupení), jaté vedl vězně (osvobodil SHEOL), a dal dary lidem. 9 Ale to, že vstoupil, co jest, jediné že i sstoupil prvé do nejnižších stran země (SHEOL)?10 Ten, který sestoupil, je tedy tentýž, který také vystoupil nade všechna nebesa, aby naplnil všechno, co jest. Kristus po své smrti vstoupil do pekel, vlastně jen jeho duše, fyzické tělo zůstalo v hrobě do té doby, než byl vzkříšen do svého oslaveného těla. V tom pak, se svojí krví vystoupil ke svému Otci. Kol 2:15 Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství. Žid 9:24 Vždyť Kristus nevešel do svatyně, kterou lidské ruce udělali jen jako napodobení té pravé, nýbrž vešel do samého nebe, aby se za nás postavil před Boží tváří. 25 Není třeba, aby sám sebe obětoval vždy znovu, jako když velekněz rok co rok s cizí krví vchází do svatyně; 26 jinak by musel trpět mnohokrát od založení světa. On se však zjevil jen jednou na konci věků, aby svou obětí sňal hřích. 10:10 Tou vůlí jsme posvěceni, neboť Ježíš Kristus jednou provždy obětoval své tělo. 12 Kristus však přinesl za hříchy jedinou oběť, navěky usedl po pravici Boží. Spolu s tím (viz. Ef 4:8) však na nebe vystoupili všichni ti, kteří doposud byli v ráji – Abrahamově lůně. Zatím však ve svých duchovních tělech, neboť jejich fyzická těla stále čekají v zemi, hlíně, na své vzkříšení do slavených těl. V současné době tak od dob vzkříšení Ježíše Krista zůstává SHEOL neboli HADES již jen pro bezbožné, kdežto spravedliví jdou rovnou do přítomnosti Boží.

 

TARTAROS – další z novozákonních řeckých termínů objevující se v Bibli pouze na jednom místě a to čistě ve spojení s padlými anděly. 2Pe 2:4 Vždyť Bůh neušetřil ani anděly, kteří zhřešili, ale svrhl je do temné propasti podsvětí (TARTAROS) a dal je střežit, aby byli postaveni před soud.

Jedná se o místo, na které někteří komentátoři odkazují jako na nejhlubší místo pekla. Jde o anděle z předpotopní doby ze dnů Noeho. Posledním Biblickým výrazem pro peklo, neboli přesněji „ohnivé jezero“ je GEENNA.

 

GEENNA – řecké slovo nového zákona (čti gehena) je místem pro konečný stav nespravedlivých lidí a padlých andělů včetně Satana samotného. Toto slovo máme nejčastěji na mysli, když jako křesťané mluvíme o pekle a o věčném zatracení. Jedná se přesně o místo budoucího trestu a věčného ohně. Ve svém významu znamená v řečtině GEENNA složeninu slov Ge=údolí, Hinnom=pláč, kvílení. Jedná se o údolí jižně od Jeruzaléma (Jozue 15:8), kam byli vhazovány odpadky a těla mrtvých zvířat ke spalování. Toto místo bylo charakteristické pro svůj oheň, který hořel dnem i nocí, a stalo se tak obrazem věčného zatracení, utrpení a muk – obrazem pekla. Bylo to také místo, kam vhazovali Izraelci své děti jako živé oběti v modloslužbě Molochovi a Baalovi. 2Král 23:10 Poskvrnil i Tófet v Údolí syna Hinómova, aby už nikdo neprovedl svého syny nebo dceru ohněm k poctě Molekově. 2Par 33:6 Své syny provedl v Údolí syna Hinómonova ohněm, věštil z oblaků a obíral se hadačstvím a čarováním, ustanovil vyvolavače duchů a jasnovidce; dopouštěl se mnohého, co je zlé v očích Hospodina, a tak ho urážel. Nový zákon o něm mluví jako o věčném místě budoucích muk. Zj 1:18 ten živý; byl jsem mrtev - a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od srmti i hrobu. Zj 20:13 Moře vydalo své mrtvé, i smrt a její říše vydaly své mrtvé, a všichni byli souzeni podle svých činů. Zj 20:14 Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt: hořící jezero.

 

Umístění pekla

Ani adresa pekla není neznámá a Bible se k ní jasně vyjadřuje. Peklo je umístěno ve středu země. Mluví o tom např. následující verše:

 

Luk 10:15 A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe? Až do propasti klesneš!

2Pe 2:4 Vždyť Bůh neušetřil ani anděly, kteří zhřešili, ale svrhl je do temné propasti podsvětí a dal je střežit, aby byli postaveni před soud.

Am 9:2 I kdyby se prokopali do podsvětí, má ruka je odtud vezme. Kdyby vystoupili na nebesa, strhnu je odtud.

Žalm 86:13 vždyť tvé velké milosrdenství je se mnou; z nejhlubšího podsvětí jsi vytrhl mou duši. Žalm 28:1 Davidův. K tobě, Hospodine, volám, nebuď ke mně hluchý, skálo moje. Neozveš-li se mi, budu podoben těm, kteří sestupují v jámu.

 

Jaké je peklo a pekelná muka? Vědomí nebo limbus?

Ti, kteří jsou v pekle jsou nazváni jako "říše stínů,(Kral.) shromáždění mrtvých" Př 21:16 Člověk bloudící z cesty rozumnosti v shromáždění mrtvých odpočívati bude. Peklo je charakterizováno těmito výrazy a zúčastnění jsou při plném vědomí. O tom také vypovídá již zmíněná pasáž z Lukáše, ale také mnoho následujících veršů:

Mt 8:12 ale synové království budou vyvrženi ven do tmy; tam bude pláč a skřípění zubů."

Mt 13:42 a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů.

Mt 22:13 Tu řekl král sloužícím: 'Svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven do temnot; tam bude pláč a skřípění zubů.'

Mt 25:30 A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot; tam bude pláč a skřípění zubů.'

Lu 16:24 Tu zvolal: 'Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň špičku prstu ve vodě a svlaží mé rty, neboť se trápím v tomto plameni.'

Job 17:16 Závory podsvětí zapadnou, až se spolu do prachu uložíme.".

Job 11:8 jež nebesa převyšuje? Co chceš dělat? Hlubší je než podsvětí. Co o tom víš?

Př 9:18 Ale on neví, že je tam říše stínů a že v hlubinách podsvětí jsou ti, jež pozvala.

2Pe 2:4 (Kral.) Nebo poněvadžť Bůh andělům, kteříž zhřešili, neodpustil, ale strhna je do žaláře, řetězům mrákoty oddal, aby k odsouzení chováni byli,

2Sa 22:5 (Kral.) Nebo obklíčily mne byly úzkosti smrti, a proudové bezbožných předěsili mne.

Žalm 116:3 Obklíčilyť mne byly bolesti smrti, a úzkosti hrobu potkaly mne; sevření a truchlost přišla na mne.

Mt 5:22 .. a kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu.

Lu 16:23 A když v pekle pozdvihl v mukách oči, uviděl v dáli Abrahama, a u něho Lazara. 24 .. a pošli Lazara, ať omočí aspoň špičku prstu ve vodě a svlaží mé rty, neboť se trápím v tomto plameni.'

Iza 66:24 Až vyjdou, spatří mrtvá těla mužů, kteří mi byli nevěrní. Jejich červ neumírá, jejich oheň neuhasne; budou strašlivou výstrahou všemu tvorstvu."

Mr 9:44, 46, 48 kde červ jejich neumírá a oheň nehasne.

Isa 14:11 Do podsvětí byla svržena tvá pýcha, hlučný zvuk tvých harf. Máš ustláno na hnilobě, přikrývku máš z červů."

Zj 20:14 Pak smrt i její říše (doslova HADES) byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt: hořící jezero.

Dan 12:2 Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze.

II.Thess 1:8,9 aby v plameni ohně vykonal trest na těch, kteří neznají Boha,.. Jejich trestem bude věčná záhuba 'daleko od Pána a slávy jeho moci',

Snad vůbec nejhorším popisem pekla je následující stav lidí,stav který bude přetrvávat na věčnost a ve kterém se budou lidé v pekle nacházet: Zj 22:11a (volný překlad) Kdo je nespravedlivý, nechť zůstane nespravedlivý, a ten kdo je špinavý (necudný, oplzlý), nechť zůstane špinavý (necudný, oplzlý)…

 

Pro koho peklo je, a proč?

Už víme, jaké peklo je, kde se nalézá, ale kdo tam půjde? Peklo je místem pro Satana a jeho padlé anděly: Zj 12:9 A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé. Peklo totiž nikdy nebylo stvořeno pro člověka, ale pouze pro padlé anděly: Mt 25:41 Potom řekne těm na levici: 'Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům! Ano a o to je to více šokující. Peklo bylo připraveno pro padlé anděly, ale člověk se pro něj rozhoduje sám odmítnutím Věčné Spásy, která je pouze v Kristu Ježíši. Řím 6:23 Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. Bůh sám připravil zástupnou obět v Kristu Ježíši a my ji můžeme vírou přijmou na odpuštění hříchů. Je to osobní víra v Jeho oběť na kříži za mé hříchy, v Jeho prolitou krev, smrt, a vzkříšení. Do pekla tedy není nikdo poslán, peklo není úděl ani osud, to jen jedinci si jej sami vyberou tím, že odmítnou zaopatření Spásy vírou v Ježíše Krista. Nestačí jen věřit, že Kristus skutečně žil, je nutné jej vírou přijmout jako osobního spasitele.

 

Jak může milující Bůh někoho poslat do pekla?

Ano, Bůh je láska a je skutečně milující. Jan 3:16 Neboť Bůh tak miloval svět.. Ale Bůh je také spravedlivý Žalm 11:7 Hospodin je spravedlivý, miluje vše, co je spravedlivé; jeho tvář pohlíží na přímého. Spravedlivý Bůh tak vyhlásil soud – za hřích je smrt, ale protože nás miluje, projevil nám svojí lásku v tom, že poslal svého Syna Jan 3:16 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh tak zůstává spravedlivý i milující zároveň a obětuje za nás svůj život, aby nám dal dar spásy, který každý může přijmout.

 

Je nějaká cesta úniku? Očistec? Anebo je peklo navěky?

Podívejme se na následující verše:

Zj 20:10 Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.

Juda 1:13 divoké vlny mořské, vyvrhující své vlastní hanebnosti, bludné hvězdy, jimž navěky je připravena nejčernější tma.

Mr 9:44 kde červ jejich neumírá a oheň nehasne.

Mt 25:46 A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života."

Bible velice jasně mluví pouze o dvou destinacích. Peklo a nebe, nic uprostřed. Kristova oběť zaplatila v plnosti a kdo má Syna má život: 1Jan 5:11 A to je svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. 5,12 Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. 5,13 Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život.

Vždyť o tom mluví také pouze dvě vzkříšení: Jan 5:29 a vyjdou: ti, kdo činili dobré, vstanou k životu, a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení.

Peklo, stejně jako nebe, jsou navěky, Bůh se nemění a zůstává stejný. Žid 13:8 Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky.

 

A co teď?

Teď když známe pravdu tak nám nezbývá nic jiného, než ji přijmout. Skutečnost o pekle by se měla stát v našich životech jednou z mnoha motivací ke sdílení se o Krista – k evangelizaci.

 

Mt 28:19 Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého.

 

Vzato z: www.amen.cz

  

—————

Zpět