Kdo je Mesiáš, a co vlastně slovo Mesiáš znamená?

22.05.2009 10:54

 

Mesiáš (hebr. mašiach) znamená (Bohem) Pomazaný. Jedná se o pomazání, kterým byli králové zmocňováni k vládnutí, aby jejich vláda byla ve skutečné pravomoci, která je potvrzená shůry. Přeložíme-li hebrejské slovo "mašiach" do řečtiny, získáme tvar "christos", přes latinu Christus, tedy Kristus. A už víme, o koho jde, víme, kdo je Mesiáš! Je to Ježíš Nazaretský, Svatý Boží Syn! Je to ten, který se pro naši spásu, tedy záchranu, stal člověkem. Sestoupil shůry, a sklonil se tak ve své Lásce až k nám. Přišel nás osvobodit od hříchu, protože mzdou hříchu je smrt.

 

Římanům 6,23
Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.

 

Bůh, dobře věda, kam člověk skrze svou pokaženou přirozenost neodvratně směřuje, předurčil svého vlastního Syna, aby se stal Zachráncem a Vykupitelem lidí.

 

Jan 3,16
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jedinečného (monogenés) Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. 

 

Budiž mu za to chvála, a dík. Smrt už není naším konečným údělem. Ježíš Kristus ji porazil, a my máme věčný život, sláva Pánu... 

   Amen.

Mesiáš.pdf (440,3 kB)

 

—————

Zpět