Perly z rabínské literatury

26.11.2014 00:36

 

Midrasch Talpioth 225: „Nežidé byli stvořeni, aby sloužili Židům jako otroci.“

Orach Chaiim 57, 6a: „Nežidům je třeba se vyhýbat jako všemu nečistému, například jako neštovicím, vepřům a lejnu.“

Kethuboth 3b: „Soužití Nežidů je jako soužití oslů.“

Zohar II, 4b: „Porodnost nežidů musí být masivně potlačována.“

Sanhedrin 104a: „Všude, kam (Židé) přijdou, budou knížaty.“

Schabbat 105a:„Já (Jahve) vás (Židy) činím praotcem národů, činím vás vyvolenými mezi národy, činím vás králi nad národy, činím vás milovanými mezi národy, činím vás nejlepšími mezi národy, činím vás nejdůvěryhodnějšími mezi národy.“

Zohar I, 168a: „Židé se vždy musí snažit oklamat nežidy.“

Babha Kama 113a: „Každému Židovi je dovoleno používat lež a křivou přísahu, aby přivodil Nežidovi zkázu.“

Talmud IV/3/54b: „Majetek gójů je jako majetek bez pána, a každý (Žid), který se jej zmocní, se stává jeho vlastníkem.“

Erubin 43b: „V čase Mesiáše se všichni (Nežidé) stanou otroky Židů.“

Moed kattam 17a : Jestliže žid chce učinit zlo, měl by jít do města kde ho nikdo nezná a spáchat ho tam.

Erubin 21b : Kdokoliv neuposlechne rabíny zaslouží si smrt a bude potrestán v pekle, kde se bude vařit ve výkalech.

Sanhedrin 58b : Jestliže se pohan dotkne žida, musí pohan zemřít.

Sanhedrin 57a : Žid nemusí platit pohanovi mzdu za vykonanou práci.

Baba Kamma 37b : Jestliže nějaký izraelský dobytek potrká kanaánského dobytka nemusí mu nic nahrazovat. Ale jestliže kanaánský dobytek potrká izraelského dobytka musí být odškodněn.

Abodah Zarah 36b : Nežidovská dívka je ve stavu niddah (rituální nečistoty) již od narození.

Abodah Zarah 22a-22b : Pohané preferují sex s kravami.

Sanhedrin 106a : Je řečeno, že Ješuova matka byla děvka : Ona byla potomek princezen a guvernérů a spala s tesařem jako děvka.

Baba Mezia 24a : Jestliže žid nalezne něco co patří pohanu, nemusí mu to vracet.

Sanhedrin 76a : Bůh neušetří žida, který si vzal svou dceru za ženu nebo manželku, která si vezme svého nezletilého syna a neušetří žida, který vrátí věc po té co ji ztratil pohan.

Sanhedrin 57a : Když žid zabije pohana nebude potrestán. Když žid okrade pohana může si to nechat.

Baba Kamma 37b : Pohané jsou mimo ochrany zákona a Boha a jejich peníze jsou vystavené Izraeli.

Baba Kamma 113a : Žid může užít lži (úskok), aby zaskočil pohana.

Yebamoth 98a : Všechny nežidovské děti jsou zvířata.

Gittin 57a: Ješu je v pekle a vaří se v horkých výkalech.

Sanhedrin 43a: Je řečeno o Ješuovi, že byl popraven, protože provozoval čarodějnictví. V předvečer Paschy byl Jeshu pověšen a čtyřicet dnů před tím byl opilý k smrti při provozování magie, lákal  lid k modlářství.... Byl to svůdce a jako takového je netřeba litovat ho či ho bránit.

Rosh 17a: Křesťané (minnim) a jiní, kteří odmítnou Talmud půjdou do pekla a budou tam mučeni po všechny generace.

Sanhedrin 90a: Kdo četl Nový Zákon (nekanonické knihy) nemá žádnou účast ve světě budoucím.

Yebamoth 59b: Žena, která obcovala se zvířetem si může vzít židovského duchovního. Žena, která souloží s démonem si může vzít židovského duchovního.

Hagigah 27a: Žádný rabín se nemůže dostat do pekla.

Baba Mezia 59b: Rabín vedl diskusi s Bohem a porazil Ho. Bůh připustil, že prohrál.

Shabbath 116: Židé musí zničit knihy křesťanu, to jest Nový Zákon.

Gittin 69a: Pro uzdravení těla žida, ať vezme prach, který leží ve stínu kolem toalety, smíchá to s medem a sní to.

Yebamoth 63a: Adam souložil se všemi zvířaty v zahradě Eden.

Yebamoth 63a: Zemědělství je nejnižší povolání.

Sanhedrin 55b: Žid se může oženit s tříletou dívkou (doslova : tři roky a den).

Sanhedrin 54b: Žid může souložit s dítětem pokud je starší devíti let.

Kathuboth 11b: když dospělý muž obcuje s malou dívkou není to nic

Gittin 70a: Člověk přicházející z toalety by neměl souložit dokud neujde půl míle, protože ho provází démon. Jestli bude souložit, narodí se mu epileptik.

Menahoth 43b-44a: Židovský muž je povinen říkat následující modlitby každý den : Děkuji ti Bože, že jsi mne neučinil pohanem, ženou či otrokem.

Soferim 15, Pravidlo 10: "Tob shebe goyyim harog" (dokonce i ti z nejlepších pohanů by měli být zabiti).

Kerithoth 6b: Ten kdo lije posvěcený olej nad dobytkem či nádobou není vinný, jestliže ho lije nad pohany (goyyim) nebo mrtvými je nevinný. Zákon týkající se dobytka a nádob je správný, protože je psáno :

"Nesmí se vylít na tělo nepovolaného člověka" (Ex. 30:32) a dobytek a nádoby nejsou lidé (Adam).

Kodex Majmonida, svazek 10: "Je to nicméně micva (náboženská povinnost) vymítit židovské zrádce, minnim a apikorsim, a způsobit jim pád až do propasti zničení, dokud budou způsobovat nepříjemnosti Źidům a obracet lid od Boha, jako to dělal Ježíš Nazaretský a jeho žáci a Tzadok, Baithos a jejich žáci. Kéž jméno bezbožníka shnije."

Sanhedrin 59a: „Zavraždit gojíma je jako zabít divoké zvíře.“

Abodah Zara 26b: „Nejlepší z nežidů musí být zabiti.“

Sanhedrin 59a: „Gój, který strká nos do Zákona (Talmud) je vinen smrtí.“

Kniha Davidova 37: „Sdělit gójovi cokoli ohledně našich náboženských vztahů se rovná zabití všech židů, protože kdyby gój věděl, co o něm učíme, chtěl by nás otevřeně zabít.“

Kniha Davidova 37: „Pokud je žid povolán, aby vysvětlil nějakou část rabínských knih, má dát pouze falešné vysvětlení. Kdokoli nedodrží tento příkaz, bude zabit.“

Schabouth Hag. 6d: „Žid může přísahat falešně, pokud při tom použije úskočných formulací.“

Hilkkoth Akum X1: „Nezachraňuj gojíma v nebezpečí smrti.“

Hilkkoth Akum X1: „S gojímem neměj slitování.“

Choschen Hamm 388,15: „Pokud se prokáže, že někdo dal peníze Israelitů gojímům, musí být nalezen po rozvážné úvaze způsob, jak ho vymazat z tváře Země.“

Choschen Hamm 266,1: „Žid si může ponechat jakoukoli věc, kterou najde a která patří Akumovi (nežidovi). Ten, kdo vrací ztracený majetek (nežidům), hřeší proti Zákonu, protože tak roste moc porušovatelů zákona. Je chvályhodné vracet ztracený majetek, pokud je to uděláno ke cti božího jména,  protože při takovém jednání křesťané budou chválit židy a hledět na ně jako na ctihodné lidi.“

Szaaloth-Uthszabot, kniha Jore Dia 17: „Žid má a musí učinit falešnou přísahu, pokud se ho gojím zeptá, jestli naše knihy obsahují něco proti němu.“

Baba Necia 114,6: „Židé jsou lidské bytosti, ale národy celého světa nejsou lidští tvorové, ale zvířata.“

Simeon Haddarsen, fol. 56-D: „Až přijde Mesiáš, každý žid bude mít 2800 otroků.“

Nidrasch Talpioth, p. 225-L: „Jehova vytvořil nežidy v lidské podobě, protože židům by neměla sloužit zvířata. Nežid je proto zvíře v lidské podobě a je odsouzený sloužit židovi neustále.“

Nidah 47,2: Filia 3 annorum et diei unius, desponsatur per coitum; si autem infra 3 annos sit, perinde est, ac si quis digitum inderet in oculum (i. e. non est reus laesae virginitatis, cuius signaculum judicatur recrescere, sicut oculus tactu digiti ad momentum tantum lacrimatur)."

Gad. Shas. 2:2: „Žid může nežidovskou dívku zneuctít, ale nesmí si ji vzít.“

Tosefta. Aboda Zara B, 5: „Pokud gój zabije góje nebo žida, je za to odpovědný, ale pokud žid zabije góje, tak za to NENÍ odpovědný.“

Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 388: „Je dovoleno zabít udavače židů všude. Je dovoleno ho zabít ještě předtím, než někoho udá.“

Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348: „Všechen majetek ostatních národů patří židovskému národu, který je proto oprávněn se ho zmocnit bez jakýchkoli ohledů.“

Tosefta, Abda Zara VIII, 5: „Jak vysvětlit slovo krádež. Gójovi je zakázáno krást, loupit, nebo brát ženy za otrokyně, atd., od gójů nebo od židů. Ale židovi NENÍ zakázáno dělat toto všechno gójovi.“

Seph. Jp., 92, 1: „Bůh dal židům moc nad majetkem a krví všech národů.“

Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 156: „Když má žid nežida ve svých rukou, další žid může přijít k tomu samému nežidovi, půjčit mu peníze a tak ho podvést, že nežid bude zničen. Majetek nežidů, v  souladu s naším zákonem, nepatří nikomu a první žid, který ho spatří má plné právo se ho zmocnit.“

Schulchan Aruch, Johre Deah, 122: „Židovi je zakázáno pít ze sklenice vína, které se dotkl nežid, protože tento dotyk učinil víno nečistým.“

Nedarim 23b: „Pokud někdo touží po tom, aby žádná jeho přísaha, kterou udělá během roku, nebyla závazná, ať se postaví na začátku roku a prohlásí: „Každá přísaha, kterou bych mohl udělat v budoucnosti  ať je neplatná.“ Tím jsou jeho přísahy neplatné.“

V zájmu objektivity přidávám tyto odkazy (ve spisu "Polemika a liodské oběti rabinismu" prof. dr. A. Rohlinga jsou přesné citáty z rabínských spisů s připojeným originálním hebrejským zněním):

 

Obrana Talmudu

 

—————

Zpět


Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.